Firma PC-Fighters przedstawia ogólne warunki korzystania z usług zwane Umową Serwisową

1. Na naprawiony sprzęt udziela się 24 miesięcznej gwarancji w przypadku wymiany podzespołów na nowe. Gwarancja 6 miesięczna obejmuje naprawy laptopów                         (z wyłączeniem lutowania komponentów BGA gdzie obowiązuje 3 miesięczny okres gwarancji), zestawów komputerowych, monitorów. Naprawy konsoli do gier X-BOX                    i Playstation, objęte są 1 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Na pozostały sprzęt naprawiany w serwisie PC-Fighters zostaje udzielona gwarancja od 3 do 6 miesięcy. Naprawy oprogramowania nie są objęte procedurą reklamacyjną.

2. Okres gwarancji obowiązuje od momentu odebrania pozostawionego sprzętu z serwisu PC-Fighters.

3. W dniu przyjęcia sprzętu do naprawy klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia stanu faktycznego urządzenia i jego specyfikacji technicznej.

4. Pozostawienie sprzętu w serwisie PC-Fighters jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego naprawę.

5. W przypadku naprawy powyżej kwoty 100 zł, serwis PC-Fighters informuje klienta telefonicznie o przewidywanych kosztach naprawy. Właścicielowi sprzętu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania usługi serwisowej. Brak zgody na naprawę obciąża klienta kosztami diagnozy.

6. Czas naprawy pozostawionego w serwisie PC-Fighters sprzętu wynosi od 3 do 14 dni i jest terminem umownym, uzależnionym od rodzaju zdiagnozowanego(ych) problemu(ów). W przypadku komplikacji podczas naprawy lub konieczności sprowadzenia niezbędnych części termin naprawy jest ustalany indywidualnie.

7. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach uszkodzenia. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA. Częstymi przyczynami powstawania usterek są tak zwane zimne luty, (mikropęknięcia połączeń lutowanych) dopiero po ich usunięciu możliwe jest potwierdzenie, że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego           elementu, który jest nieosiągalny w zakupie. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od serwisu, klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o innych objawach usterki bez ponoszenia kosztów diagnozy.

8. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu (brak części zamiennych, uszkodzenie obwodów i elementów niepodlegających wymianie, korozji połączeń, itp.) klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu jego utylizacji. Zużyte części zostaną przekazane przez nasz serwis do zakładów zajmujących się recyklingiem.

9. Przed oddaniem sprzętu do naprawy klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej danych znajdujących się na dyskach twardych.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zawartych na dyskach twardych sprzętu oddanego do naprawy. Jeśli przeprowadzenie naprawy nie wymaga ingerencji w oprogramowanie, nie usuwamy żadnego oprogramowania i danych bez uzyskania wyraźnej zgody klienta.

11. Oddający sprzęt do naprawy oświadcza, że dane i programy zainstalowane oraz przechowywane na twardym(ch) dysku(ach) i innych przesłanych nośnikach, są jego własnością i pochodzą z legalnego źródła.

12. Reklamacja sprzętu serwisowanego w PC-Fighters podlega przyjęciu do naprawy gwarancyjnej jedynie w przypadku wystąpienia usterki o tym samym charakterze co poprzednia. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia oprogramowania wynikające z niewłaściwego użytkowania. W pozostałych przypadkach serwis traktuje zgłoszenie jako nową usterkę podlegającą naprawie i udziela odpowiedniej gwarancji na wykonane czynności.

13. Usługa regeneracji płyt dotyczy jedynie wyeliminowania zarysowań obejmujących obszar z danymi. Usługą tą nie jest objęte odzyskiwanie danych z powierzonych nam nośników optycznych. Informacje zapisane na przekazanych płytach nie są przez nas przeglądane, sprawdzane, weryfikowane ani kopiowane. Proces naprawy nośnika optycznego uważany jest za zakończony w momencie usunięcia rys z powierzchni obszaru danych.

14. Cena regeneracji nośników optycznych może ulegać zmianie w zależności od stopnia uszkodzenia płyt. Wiąże się to z zastosowaniem odpowiednio wydłużonego cyklu regeneracji, większego zużycia materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, co przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztu naprawy.

15. W przypadku wysyłki nośników optycznych do regeneracji, klient jest zobowiązany do ich odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu do serwisu.

16. Przewidywany czas wykonania retuszu i obróbki fotografii cyfrowej jest ustalany indywidualnie i kształtuje się w zależności od ilości i jakości dostarczonych zdjęć oraz wymagań klienta.

17. Przyjęcie sprzętu do serwisu PC-Fighters jest dokumentowane wystawieniem pokwitowania serwisowego, które sporządzone jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Odbiór sprzętu z naprawy następuje po okazaniu w/w dokumentu przez osobę odbierającą.

18. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach kontaktowych podczas realizacji zlecenia. Informacje te nie będą rozpowszechniane i udostępniane osobom postronnym oraz
innym podmiotom gospodarczym.

19. Klient pozostawiający sprzęt do naprawy i/lub korzystający z innych usług oferowanych przez serwis PC-Fighters jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i podpisania go w dniu zgłoszenia się do serwisu z indywidualnym zleceniem.

 

Menu